Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door
Schreuder Adviseurs, hierna te noemen Schreuder.


1. Algemeen
Deze voorwaarden maken deel uit van elke door Schreuder uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen
overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge
overeenstemming tussen Schreuder en haar wederpartij schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer artikelen
in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit
de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

2. Andere algemene voorwaarden
Op de door Schreuder te verrichten werkzaamheden is de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever
en adviserend Ingenieursbureau 2005 (hierna RVOI) van toepassing. De opdrachtgever wordt geacht de RVOI
met eventuele bijlagen te kennen. De RVOI ligt ter inzage op het kantoor van Schreuder te Putten of kunt u hier downloaden.
Schreuder zal de opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, direct kosteloos in het bezit stellen van
de RVOI met eventuele bijlagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Schreuder voorwaarden en de RVOI
prevaleren altijd de Schreuder voorwaarden.

3. Offerte
Een door Schreuder uitgebrachte offerte kan gedurende één maand na dagtekening door de wederpartij worden
aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het
indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving.

4. Tarieven en betaling
Schreuder is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of
prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die van de
maatregel. Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld en worden
berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na de
opdrachtverstrekking worden niet doorberekend.

Schreuder dient haar declaraties in principe per maand in, tenzij anders overeengekomen. Het staat Schreuder
vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot) declaraties geschied binnen veertien dagen na
dagtekening. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, in verzuim
en is deze aan Schreuder een rente verschuldigd ter grote van 2 % boven de wettelijke rente over het bedrag
van de openstaande (voorschot)declaratie. Indien Schreuder, al dan niet na rappel, geen betaling heeft
ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de wederpartij ook de daaraan verbonden
kosten, vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de wederpartij alle andere kosten
verschuldigd die Schreuder moet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de wederpartij
worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in
mindering op de hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

5. Samenwerking met derden
Indien Schreuder, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de RVOI, op verzoek van opdrachtgever
samenwerkt met één of meer andere adviesbureaus, architecten of andere derden inschakelt, zal Schreuder
voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover Schreuder


deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard. De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor
de door deze derden aan Schreuder te verstrekken gegevens.
Indien Schreuder in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer andere
bureaus of deskundigen inschakelt, zal Schreuder voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht
slechts aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens Schreuder aansprakelijk is.

6. CAR-verzekering
Om te voldoen aan het bepaalde in artikel 5 lid 8 van de RVOI, doet Schreuder de aanbeveling aan de
opdrachtgever om voor werken, waarvoor zulks mogelijk is, een CAR- of vergelijkbare verzekering af te sluiten.
Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, verplicht de opdrachtgever zich Schreuder als
medeverzekerde in de polis onder de primaire dekking op te (laten) nemen.

7. Werkzaamheden in het veld
Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien
betreding van percelen noodzakelijk is daarvoor door of vanwege de opdrachtgever toestemming dient te
worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor Schreuder, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig
verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever.

 

Tevens geldt dat Schreuder niet aansprakelijk is voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van
opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld van bij Schreuder in dienst zijnd personeel. Opdrachtgever zal Schreuder
vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.
 


8. Gegevensverstrekking, verzending en gebruik van documenten
De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn.
Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten
de schuld van Schreuder komen voor rekening van de opdrachtgever.

Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door Schreuder geschiedt voor
risico van de opdrachtgever. Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden. De door Schreuder
vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door de
opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.
De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks)rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever dient Schreuder te vrijwaren voor alle
aanspraken van derden, die zijn gebaseerd op die (onderzoeks)rapporten. Schreuder aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor gebruik door anderen dan de opdrachtgever, noch gebruik voor een ander doel.

9. Milieukundig bodemonderzoek
Indien de opdracht inhoudt dat Schreuder milieukundig bodemonderzoek verricht, of door derde(n) laat
verrichten, is artikel 16 van de RVOI steeds van toepassing, met dien verstande dat Schreuder jegens de
opdrachtgever en jegens derden niet aansprakelijk is voor bodemverontreinigingen die uit later onderzoek
blijken aanwezig te zijn. De opdrachtgever vrijwaart Schreuder voor aanspraken van derden ter zake.

10. Toezicht
Indien de opdracht inhoudt dat Schreuder toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is
van dagelijks toezicht, kan Schreuder alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens
opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

11. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Schreuder onder de RVOI is beperkt tot (maximaal) het factuurbedrag tenzij er sprake
is van opzet of grove schuld van bij Schreuder in dienst zijnd personeel. In de laatstgenoemde situatie (opzet of
grove schuld) is de aansprakelijkheid van Schreuder beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de
verzekeraar van Schreuder wordt uitgekeerd.
Voorts geldt dat de aansprakelijkheid van Schreuder met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in
het kader van de RVOI beperkt is tot de aard en omvang zoals bedoeld in de RVOI.

12. Geheimhouding
De opdrachtgever en Schreuder zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk
behandelen en van deze gegevens alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de opdracht.

13. Personeel
De opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging
ervan, anders dan na toestemming van Schreuder, geen bij Schreuder in dienst zijnd personeel dat belast is
met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze danook in te schakelen c.q.
werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris
van de betreffende medewerker, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.
 


14. Goedkeuring gegevens
Door Schreuder aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (
inclusief tekeningen ) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever
niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

15. Bevoegdheid rechters/arbiters
In afwijking van artikel 18 van de RVOI geldt dat een eventueel geschil aangaande de door Schreuder verrichte
werkzaamheden dat niet langs minnelijke weg tot oplossing kan worden gebracht, wordt voorgelegd aan de
gewone rechter te Arnhem, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.

16. Tot slot
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als de AV-Schreuder-2006 en zijn op 26 september
2006 gedeponeerd bij de KvK te Apeldoorn onder nummer 08146527.

Terug