Milieu-aspecten

 

Schreuder Adviseurs is een ongebonden adviesbureau voor persoonlijk op maat gesneden milieuadvies. Vanuit onze ongebonden positie zoeken we naar de voor u meest geschikte oplossing en brengen deze onder in een afgewogen plan. Een persoonlijk pakket waarin alle milieufacetten precies op elkaar zijn afgestemd. Omdat wij aan geen enkele marktpartij gebonden zijn selecteren we uit het enorme aantal mogelijkheden de in św situatie meest gunstige oplossing.

 

De milieuregelgeving is voortdurend in ontwikkeling. Dat heeft ondermeer als consequentie dat op dit moment geluidsproductie en de directe omgevingshinder van ondernemingen een steeds ingrijpender rol gaan spelen in de bedrijfsvoering. Dit geldt zowel in het geval u overweegt zich ergens te vestigen alsook wanneer een bedrijf voornemens is de activiteiten op de huidige locatie uit te breiden of anders in te vullen.

 

Hoe gaat u om met een eventueel aanwezige bodemvervuiling en op welk moment en op basis van welke argumentatie zal door u besloten worden een eventuele sanering van een asbestdakbedekking uit te stellen of juist uit te voeren. Ook het in eigen beheer uitvoeren van onderhoud aan machines en/of werktuigen heeft een directe verbintenis met het milieu, moet u een vloeistofkerende of een vloeistofdichte voorziening aanleggen ? Hoe moet u omgaan met de opslag van categorie 1 grond en afvalstoffen ?

 

Zomaar enkele vragen waar u als ondernemer tegen aanloopt en waarvoor keer op keer uitsluitend persoonsspecifieke maatwerkoplossingen  nodig zijn.

 
Terug    

Om een heldere inzage te krijgen in uw huidige bedrijfsvoering wordt door Schreuder Adviseurs ondermeer een  op maat gesneden quickscan aangeboden. Deze quickscan geeft een globale indicatie waar u als ondernemer rekening mee dient te houden zowel bij een ongewijzigde continuering van uw bedrijfsvoering alsook  bij een eventuele uitbreiding  of verandering van activiteiten. U moet hierbij met name denken aan het vaststellen van de bodemkwaliteit, de geluidssituatie, de aanwezigheid van belangrijke flora en fauna en cultuurhistorische waarden. Met name deze elementen kunnen ervoor zorgen dat projecten een onverwacht lange looptijd krijgen of zelf in het geheel niet van de grond komen. Onze ervaring is dat zowel gemeentes, projectontwikkelaars alsook  het MKB veel baat hebben bij dit product. 

Uiteraard wordt door Schreuder Adviseurs  ook  uw complete milieuvergunnings-aanvraag begeleid. Daarbij is uniek dat de projectleiders hun werk niet vanachter hun bureau doen, maar tijdens de veldonderzoeken op de locatie aanwezig zijn en nadrukkelijk meedenken en de werkzaamheden begeleiden.

 

Wat Schreuder Adviseurs  betreft is het tijd voor vertrouwen !